Home
Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2; 09 – 200 Sierpc.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Laskowski. Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b) udziału ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c) wizerunku oraz osiągnięć ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: Ministerstwo Edukacji Narodowej - System Informacji Oświatowej, Organ prowadzący – Powiat Sierpecki, Organ nadzorujący – Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, VULCAN Sp. z o. o. we Wrocławiu, WizjaNet Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego\organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu nauki (dzienniki lekcyjne) i 50 lat po zakończeniu nauki (arkusze ocen).
 7. Uczeń, rodzic/prawny opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 8. Uczeń, rodzic/prawny opiekun ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3 a jest wymogiem ustawowym. Uczeń jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Księgi uczniów (czyli nieprzyjęcie ucznia do szkoły). Podanie danych wymienionych w pkt. 3 b i 3 c wymaga pisemnej zgody, a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, udziału w konkursach i zawodach.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Klauzula monitoringowa

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2; 09 – 200 Sierpc.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Piotr Laskowski. Kontakt:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest art. 108a ustawy – Prawa oświatowe.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia nagrania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

 

Osoby, których wizerunek został upubliczniony na zdjęciach znajdujących się na naszej stronie mogą wyrazić wolę ich usunięcia, przesyłając informację na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  ZBIERANIA  DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ TE DANE DOTYCZĄ - RADA RODZICÓW

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zwane  dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Osobą do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych u Administratora jest Przewodnicząca Rady Rodziców.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców  Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działalność  ustawowa Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu i uchwały Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  1 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  ZBIERANIA  DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ TE DANE DOTYCZĄ

 

Uprzejmie informujemy, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zwane  dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2)      Osobą do kontaktów w zakresie ochrony danych osobowych u Administratora jest Iwona Olszewska.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców  Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

4)      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działalność  ustawowa Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu i uchwały Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

5)      Posiada Pani/Pan prawo do:

·              żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·              wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·              przenoszenia danych,

·              wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·              cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  1 roku.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Iwona Olszewska

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE