Home
Regulamin XV Targów Edukacyjnych

 

REGULAMIN XV TARGÓW EDUKACYJNYCH

 

Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Patronat: Starosta Sierpecki - pan Mariusz Turalski

Tel.: 24 275 22 01

Termin: 27.02.2019 r., godz. 11.00-13.30

Miejsce: Hala sportowa Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

 

Cele targów: zaprezentowanie ofert edukacyjnych przez publiczne i niepubliczne uczelnie, szkoły policealne oraz inne instytucje; przekazanie młodzieży obszernych informacji niezbędnych do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia; promowanie idei świadomego wyboru drogi edukacyjnej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w imprezie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku. Przetwarzanie to ma na celu wyłącznie promowanie działań edukacyjnych. Nie mniej jednak przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody w każdym momencie, a także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

b) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres naszej szkoły.

c) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

d) W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody jednakże wszelkie czynności dokonane do czasu cofnięcia zgody pozostają niezmienione.

f) Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

g) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

h) Administrator nie przekazuje danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i ich nie profiluje.

 

Zasady uczestnictwa:

1. Dyrektor szkoły dokonuje zgłoszenia uczestnictwa uczniów w XV Targach Edukacyjnych do dnia 20 lutego 2019 r. w sekretariacie LO – numer tel. 24/275-22-01 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zgłoszenie zawiera następujące dane: nazwa szkoły, liczba uczniów, godzina przybycia, imię i nazwisko opiekuna.

2. Przedstawiciele wyższych uczelni, szkół policealnych oraz innych instytucji dokonują zgłoszenia uczestnictwa w XV Targach Edukacyjnych do dnia 18 lutego 2019 r. u doradcy zawodowego – pani Beaty Karpińskiej; numer tel. 24/275-22-01 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Zasady bezpieczeństwa:

Uczniowie przebywają na terenie LO pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają.