Home
Regulamin Konkursu Recytatorskiego

 

Regulamin

V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

„W poezji jest źródło”

 

w 210. rocznicę urodzin i 170. rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego

 

I. Organizator konkursu:

     Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

     Konkurs objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Sierpeckiego.

 

II. Cele konkursu:

  • Upowszechnienie twórczości Juliusza Słowackiego.
  • Ukazanie piękna języka polskiego.
    • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
    • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
    • Przybliżenie wartości patriotycznych.III.   Zasady uczestnictwa:    
       1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów.

       2. Każdą szkołę może reprezentować najwięcej 3 uczestników.

       3. Forma prezentacji - indywidualna.

4. Każdy uczestnik recytuje dwa wiersze poety.

       5. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

       6. Prezentacja recytatorska może być wzbogacona o środki teatralne - ruch, gest,  rekwizyty, podkłady muzyczne.

       7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem do sekretariatu Szkoły
do dnia 29. 03. 2019 r.

 

Adres:

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2

09-200 Sierpc

Tel. 24-275-22-01
Fax 24-275-22-72

 

IV. Termin i miejsce konkursu:

       Konkurs rozpocznie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

V. Ocena i nagrody:

       1. Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu.

       2. Jury przy ocenie prezentacji uczestników będzie uwzględniać:
            • interpretację i dobór repertuaru,
            • kulturę słowa,
            • ogólny wyraz artystyczny.

       3. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury większością głosów.

       4. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

       5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

       6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

       7. Decyzja jury jest niepodważalna.

       8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 

VI. Postanowienia końcowe:

Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Joanna Kloc, Marlena Peplinska; tel. 24-275-22-01

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgoda uczestnika Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
lub jego rodziców/prawnych opiekunów
na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku.

1.Nazwisko uczestnika………………………………………………………

2.Imię uczestnika ……………………………………………………………

3.Adres uczestnika…………………………………………………………...

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna
w konkursie organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu.

W związku z powyższym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na:
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby konkursu,
publikację wizerunku w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej placówki,
Facebooku, kronice szkolnej i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji  o konkursie.

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników konkursu
jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego
z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość,
że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 

 

 

 

…….................................                            ……………………………………..

(miejscowość, data)                                                                      (czytelnie imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................

               pieczęć szkoły

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM                  

Z CYKLU „W poezji jest źródło…”                                                                                                                                      

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

POŚWIĘCONYM

TWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 

 

Szkoła .....................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

adres i telefon szkoły

 

zgłasza do udziału w konkursie ucznia/uczennicę klasy .......................................

 

.................................................................................................................................

imię i nazwisko ucznia

 

 

Autor i tytuł utworu, czas trwania:

1......................................................................................................................

........................................................................................................................

 

2.......................................................................................................................

........................................................................................................................

 

 

Nauczyciel przygotowujący ucznia

.......................................................................................................................

imię i nazwisko